Integritetspolicy för personuppgifter

Inledning

Denna policy ska tillämpas i situationer där MPR Lifts behandlar personuppgifter.

MPR Lifts anstränger sig hårt för att skydda din personliga integritet och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. Vi hoppas att denna integritets- och personuppgiftspolicy hjälper dig förstå vilken slags information vi samlar in och hur vi behandlar sådan information samt hur MPR Lifts följer dataskyddsdirektivet GDPR.

MPR Lifts och andra webbplatser

Denna personuppgiftspolicy gäller för webbsidor på MPR Lifts som härrör till MPR Lifts.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi skyddar besökares information som inhämtas via Webbplatsen.

Genom att använda Webbplatsen godkänner du användningen av din information i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Genom att lämna information via Webbplatsen, ger du ditt samtycke till den hantering av personuppgifter som är beskriven nedan.

Policy och vägledning

Policyn omfattar alla personuppgifter som MPR Lifts erhåller från eller på vägnar av dess medarbetare, klienter och andra med vilka MPR Lifts har affärsrelationer. I denna policy beskrivs även MPR Lifts personuppgiftspolicy för de webbplatser MPR Lifts tillhandahåller samt MPR Lifts rutiner för insamling och hantering av information.

Personuppgifter

I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, födelsedatum och personnummer.

De personuppgifter vi samlar in

Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. MPR Lifts samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du

  • anlitar en av våra medarbetare,
  • beställer eller inkommer med förfrågan om någon av våra produkter eller tjänster,
  • tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.,
  • svarar på enkäter och deltar i undersökningar,
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss och
  • besöker något av våra kontor, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.
Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av besökaren. Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis följande information: namn, adress, nuvarande titel, telefon- och/eller faxnummer och e-postadress.

Vi kan komma att samla in personuppgifter om du besöker våra webbplatser via ett socialt nätverkskonto (t.ex., men inte begränsat till, LinkedIn). Vi kan spara det ID och/eller användarnamn som är kopplat till det sociala media-kontot och information eller innehåll som du har tillåtit det sociala nätverket att dela med oss, som t ex din profilbild, e-postadress och födelsedag. Den information vi samlar in kan bero på de integritetsinställningar du har på sociala nätverket, så vi ber dig att granska aktuell personuppgiftspolicy eller policy. När du besöker våra webbplatser genom ditt sociala nätverkskonto ger du oss tillåtelse att samla in och använda dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Vi kan också komma att spara och hantera innehåll som du tillhandahåller såsom bloggposter, forum och wikis samt andra sociala media-applikationer och tjänster som vi tillhandahåller.

Ytterligare demografisk information söks inte aktivt men kan erhållas när en besökare översänder ett CV som en del av en arbetsansökan on-line. I och med överförandet av arbetsansökan lämnas samtycke till registrering av personuppgifter och intervjunoteringar kan komma att registreras i rekryteringssyfte. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

MPR Lifts har som policy att inte begära känslig information, s.k. känsliga personuppgifter, (exempelvis uppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, kriminellt förflutet, kroppslig eller mental hälsa eller sexuell läggning), såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Vi föreslår inte att du lämnar känsliga personuppgifter. Om du lämnar sådana uppgifter betraktar dock MPR Lifts detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

I samband med att du via våra webbplatser, per telefon eller brev beställer nyhetsbrev eller anmäler intresse för att bli kontaktad av oss genom vårt kontaktformulär, registreras du som kund till MPR Lifts. Information som du lämnar registreras och används för administration av beställda tjänster eller produkter eller som en del av affärsrelation.

Om du deltar i enkäter och undersökningar, söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke.

MPR Lifts kommer att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgift är relevant, korrekt, fullständig och aktuell för de ändamål för vilka den ska användas.

Säkerhet

Eftersom det alltid finns risker förknippade med att ge ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, på telefon, över internet eller på annat sätt, och då ingen teknik är helt säker mot hackare eller annan manipulation, vidtar MPR Lifts lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa sådana risker. MPR Lifts kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via MPR Lifts webbplatser. Dessa anställda är skyldiga att hålla sådana känsliga uppgifter konfidentiella.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

MPR Lifts kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer, garantiåtagande m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Besökaridentifiering – cookies

Våra webbplatser samlar in standard logg-information, däribland din IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser. För att tillse MPR Lifts webbplatser sköts väl och för att kunna förbättra navigeringen på webbplatserna använder vi eller vår/a tjänsteleverantör/er cookies (små textfiler som lagras på användarens dator) och webbbeacons (elektroniska bilder som tillåter våra webbplatser att räkna antalet besökare som besökt en viss sida och för att komma åt vissa cookies) för att samla in aggregerad data.

Länkar

Alla besökare bör vara medvetna om att våra webbplatser kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

Bloggar, forum, wikis och annan social media

Våra webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Mediaapplikationer”). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social mediaapplikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför, tar vi inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

Ändringar i vår personuppgiftspolicy

MPR Lifts förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. När vi gör ändringar i denna policy, kommer vi att ändra revisionsdatumet längst ned på denna sida. Den ändrade personuppgiftspolicyn är gällande för dig och dina personuppgifter efter det datumet.

Medarbetares ansvar att tillämpa policyn

MPR Lifts medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.

Begäran om radering/utdrag

Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade eller få reda på vilka personuppgifter som finns registrerad om dig. En sådan ansökan lämnas genom att du antingen skickar e-post till [email protected] eller genom personligt besök hos oss. Utdrag skall alltid hämtas hos oss mot uppvisande av legitimation.Observera dock att även om samtycke återkallas kan MPR Lifts med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av kundavtal, reklamationer, garantiärende eller lagkrav.

Ikraftträdande

Denna policy har antagits den 24 maj 2018